Brev sendt ut til alle samarbeidskommuner og fastleger i opptaksområdet

Til våre samarbeidspartnere

Personer som blir henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for sine rusmiddelproblemer eller for annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider), skal inkluderes i pakkeforløp. Pasienter som får helsehjelp etter en øyeblikkelig-hjelp-vurdering eller etter §§ 10-2 og 10-3 i Helse- og omsorgstjenesteloven inkluderes også i pakkeforløp. Det samme gjelder som hovedregel straffedømte som henvises til TSB.

Målsettingen med pakkeforløp er:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Se også

Felles inntaks- og oppstartsteam

Vi har opprettet et felles inntaks- og oppstartsteam (IO-team) i avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA). Målet vårt er:

  • Være velkomstsenter for nye pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
  • Gjøre rettighetsvurderinger av alle henvisninger til ARA
  • Sikre gode og raske avklaringer av pasienters behandlingsbehov fram til klinisk beslutning.

Når IO-teamet har avklart og kartlagt behandlingsbehovet i samarbeid med pasienten, pårørende og forløpskoordinator i kommunen, vil pasienten få tildelt en behandler hos ARA. Den kliniske vurderingen og pasientens ønske avgjør i hvilken av ARAs avdelinger pasienten fortsetter sin behandlingsfase innen pakkeforløp rus.

IO-teamet har en prosjektperiode på 1 ½ år.

Henvisninger til pakkeforløp i Helse Stavanger

Pakkeforløp rus starter i kommunen og vi i IO-teamet ønsker det beste samarbeidet med dere. Vi ønsker at dere skal oppleve oss som tilgjengelige og at vi tar gode vurderinger i samarbeid med dere.Henvisninger sendes til:

Helse Stavanger HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, RPS-team, PB 8100, 4068 Stavanger – merket «Inntaks- og oppstartsteam ARA»

Rogaland A-senter er fremdeles en egen vurderingsenhet, og pasienter som ønskes vurdert der må henvises dit som tidligere.

Kontaktinformasjon IO-teamet

Vi ønsker at dere tar kontakt med oss på vår kontakttelefon for forløpskoordinering for spørsmål knyttet til pakkeforløp, henvisninger og informasjon om rusbehandling.

  • Kontakttelefon for forløpskoordinering -  mobil 947 84 692.
  • Vi har kontorer i Lagårdsveien 78 i 9. etg.

Se også vår nettside for mer informasjon om pakkeforløp og henvisninger https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling

Sist oppdatert 14.04.2023