Akuttpost TSB

Den nye sengeposten i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) skal tilby akuttfunksjonen til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et faglig sterkt akutttilbud for ruspasienter i Helse Stavanger. Tar nå imot pasienter på dagtid i hverdager (kl.08-15), skal utvides til døgnkontinuerlig mottak på sikt, men uvisst når dette vil skje

Ansvar for:

 • Øyeblikkelig hjelp-jf. akuttkriterier TSB.
 • Subakutte forløp.
 • Pasientforløp overdose.
 • Pasienter innlagt etter helse- og omstorgstjenesteloven §10-3 (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige).
 • Pasienter innlagt etter §10-2 (tilbakehold i institusjon uten eget samtykke).
 • Betjent vakttelefon for konferering og drøfting 24/7.

Hvem er pasientene våre?

 • Stor variasjon i pasientgruppen.
 • Fra 16 års alder og ingen øvre aldersgrense.
 • Alkohol og/eller illegale rusmidler.

Eksklusjonskriterier:

Hvordan jobber vi for å forebygge overdose?

 • Overdosefare er allitid i bakhodet vårt. Har stort fokus på dette.
 • Overdoseforebyggende samtaler.
 • Alle pasienter med overdoserisiko får informasjon om overdosefare, hjerte- og lungeredning og utlevert overdosekort, før utskrivelse.

Akuttpost TSB legger vekt på å:

 • Bidra til å redusere helserelaterte rusproblemer
 • Tilby kartlegging for psykiske og somatiske helseproblemer
 • Bidra til å øke pasientens motivasjon for å redusere eller avslutte bruk av rusmidler
 • Gi informasjon og veiledning om det aktuelle hjelpeapparatet, herunder selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner, og hjelp til å komme i kontakt med disse
 • Bidra til videreføring til nødvendig behandling og oppfølging
 • Hindre brudd i behandlingsforløp for pasienter med rusmiddelproblemer
 • Bidra til nødvendig og tilstrekkelig samhandling med ulike instanser som ivaretar pasientens hjelpe- og behandlingstilbud
 • Gjøre pasienten i stand til å nyttiggjøre seg av pågående dag- og/eller poliklinisk behandling
 • Bidra til at eventuelle nye rusepisoder blir kortvarige

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger