Hvordan kan jeg ivareta barn og ungdom som står meg nær?

  • Barnekontakter skal hos oss har ansvaret  ”for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn (…)”. Barnekontakter på den enkelte avdeling vil kunne gi deg informasjon om ivaretakelse av barn som er pårørende.
  • Mobilt palliativt team ved SUS kan benyttes som støttespiller ved samtaler med barn og ungdom.
  • Kreftomsorg Rogaland har ulike tilbud. De kan for eksempel være med og gi informasjon til lærere og/eller skoleklasser i samarbeid med pasient og pårørende.
  • Kreftforeningen startet i 2011 tilbudet "treffpunkt”, som er et nytt tilbud hvor barn mellom 6 -15 møter andre i samme situasjon.
  • Skolen: Informasjon og oppfølging av barn skal i utgangspunktet gis av foreldrene eller foresatte. Mange opplever det som vanskelig å informere om sykdom og/eller behandling til lærer/medelever. Spør oss på avdelingen dersom du trenger råd.
Sist oppdatert 06.12.2022