Informasjon til pårørende ved organdonasjon

Dersom du som pårørende opplever å miste en av dine kjære på sykehuset, kan organdonasjon være en mulighet.

Strand i solnedgang. Bilde.

Dette er informasjon til deg som opplever å miste en av dine kjære på sykehuset, og det er aktuelt med organdonasjon. Du vil i tillegg få muntlig informasjon på sykehuset.

Når livet ikke kan reddes

Når medisinsk behandling for å redde pasientens liv viser seg å være nytteløs, vil sykehuset avklare med de pårørende om organdonasjon kan være aktuelt. Døden må være stadfestet før det er mulig å donere organer.

Hvordan døden stadfestes

De fleste forbinder døden med hjerte- og pustestans. Døden inntreffer imidlertid først når det er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen. 

En måte å fastslå død på er at blodtilførselen til hjernen har stoppet selv om hjertet fremdeles slår. Er hjernen uten blodtilførsel vil hjernevevet ødelegges og dø etter kort tid. Fordi blodsirkulasjonen til hjernen ikke kan gjenopprettes, kan ødeleggelsen av hjernen ikke reverseres. Dette blir ofte omtalt som "hjernedød".

For å fastslå at hjernen er uten blodtilførsel, utføres flere tester og til slutt en røntgenundersøkelse. Det kan ta fra timer til dager før hjernedød inntreffer. Vi opprettholder behandlingen så lenge det er medisinsk forsvarlig og i samråd med deg som pårørende.

Behandling som opprettholdes med tanke på organdonasjon

Hvis organer gis til andre pasienter (transplanteres), må de ivaretas best mulig frem til de kan doneres. Videre behandling har derfor som formål å bevare organene. Dette innebærer intensivbehandling og kontinuerlig overvåkning. Når blodtilførselen til hjernen opphører, har ikke pasienten evne til puste selv. Hjertet vil kunne fortsette å slå så lenge pasienten er koblet til en respirator.

I noen situasjoner stopper ikke blodtilførselen til hjernen helt, til tross for at pasienten har en uopprettelig ødelagt hjerne. Behandlingen som opprettholder livet med kunstige midler vil da bli avsluttet. Døden inntreffer når hjertet og pust stopper.

Hva skiller en tilstand i koma fra hjernedød?

Koma er en tilstand med bevisstløshet. Ved tilstander som forårsaker koma kan skaden eller sykdomsprosessen i større eller mindre grad være mulig å behandle. Men dersom hjernen er uten blodtilførsel vil hjernevevet ødelegges og dø etter kort tid. Dette kan ikke reverseres.

Når respiratorbehandlingen fortsetter og hjertet slår kan det være vanskelig å forstå at pasienten er død. Den dødes kropp er varm med normal hudfarge. I tillegg kan reflekser fra ryggmargen gi bevegelser selv om hjernen ikke fungerer. Pårørende kan trenge ekstra forsikring om at døden allerede er inntruffet.

Samtykke fra avdøde

Beslutningen om organdonasjon skal være basert på avdødes ønske. Et ja til organdonasjon er viktig for andre pasienter som venter på en livsnødvendig transplantasjon.

Dersom det ikke foreligger forhold som tilsier at avdøde ville ha motsatt seg organdonasjon, kan legen kan ta denne beslutningen. Du som pårørende vil i alle tilfeller bli spurt om det foreligger slike forhold. Dersom avdødes vilje ikke er kjent har den nærmeste pårørende rett til å nekte dette.

Å gi samtykke til organdonasjon medfører ikke ekstra utgifter. Nærmeste pårørende har rett til refusjon av eventuelle ekstrautgifter i perioden fra du blir spurt om organdonasjon og til donasjonen er gjennomført. Informasjon om refusjon av utgiftene får du på sykehuset.

Informasjon og støtte

Vi er opptatt av at du som pårørende blir ivaretatt gjennom hele forløpet. Alle har forskjellig behov for informasjon, støtte og tilrettelegging. Vi skal sørge for at den enkelte familie får den informasjon de har behov for.

Når barn er pårørende, er foreldrene de beste til å avgjøre hvilken informasjon barna skal få. Du kan be om råd og hjelp til å snakke med barna.

Ritualer

For mange er det viktig å markere at døden er inntruffet med blomster og lys. Vi vil legge til rette for at du som pårørende får tatt den avskjeden slik du ønsker før organdonasjonen.

Sykehusprestene har lang erfaring med pårørende i sorg og krise. De kan være en god samtalepartner og hjelpe til med ritualer og seremonier ved livets avslutning. De kan også formidle kontakt med andre livssyns- og trossamfunn.

Organuttak

Etter at døden er inntruffet og dødsattesten er fylt ut, kan det gå noen timer før den døde transporteres til operasjonsstuen. Selve donasjonen kan ta flere timer. Vi anbefaler derfor at du som er pårørende reiser hjem eller til et egnet oppholdssted og hviler før eventuell syning.

Til tross for intensivbehandling av pasienten, kan det i enkelte tilfeller ikke være mulig å donere pasientens organer. Organene må ha god nok funksjon til å kunne transplanteres.

Syning

Etter organdonasjonen er det mulig å komme tilbake for ny avskjed og syning. Den avdødes kropp vil da være kald og uten blodsirkulasjon. For noen er det lettere å begripe døden etter syning.

Vi er forskjellige, og ikke alle ønsker syning. Vi legger til rette for deg og dine valg som pårørende. Det er også mulig med syning på hjemstedet.

Etterlattesamtale

Vi vil ta kontakt med de nærmeste pårørende en måned etter dødsfallet for å tilby samtale. Samtalen med lege og sykepleier på sykehuset i ettertid, gir mulighet til å snakke om sykehusoppholdet og få svar på spørsmål. Dersom du ønsker det kan du få informasjon om hvilke organer som er benyttet til transplantasjon. Informasjonen om mottakerne av organene er anonymisert.

Kontakt med media

Noen familier kan oppleve pågang fra media etter dramatiske dødsfall. Historier fra de pårørende etter en organdonasjon kan bidra til å opprettholde oppmerksomheten mot denne livreddende behandlingen.

Det kan imidlertid være fornuftig å la det gå litt tid før man velger om man ønsker å offentliggjøre organdonasjonen i media eller i sosiale medier.

For helsepersonell det lovfestet med anonymitet mellom giver og mottaker av organer.Kilde: Brosjyren er laget med tillatelse fra Donorenheten ved Rikshospitalet.


Sist oppdatert 01.11.2022