Foreldres rettigheter når barn er innlagt på intensiv

Her finner du informasjon om pleiepenger, overnatting, transport og andre rettigheter du har som pårørende til et barn innlagt på intensivavdelingen.

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra jobb for å ta vare på et barn som, på grunn av sykdom, trenger pleie og omsorg hele tiden. Pleiepengene skal dekke inntekten du vanligvis har opptil 6 ganger grunnbeløpet, som tilsvarer en årslønn på 668 862 kroner.

For å ha rett til pleiepenger, gjelder disse punktene:

  • Du er medlem av folketrygden. Bor du i Norge, er du vanligvis medlem.
  • Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for.
  • Barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.
  • Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden.
  • Du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før pleiepengeperioden starter.
  • De dagene du skal ha pleiepenger, må du ha minst 20 prosent fravær fra jobben din.
  • Du har en årsinntekt som er minst 55 739 kroner (halvparten av folketrygdens grunnbeløp).

Det er mulig å fordele pleiepengene mellom omsorgspersonene, så lenge fordelingen innebærer at omsorgspersonene har minst 20 prosent fravær fra jobb. Det er altså mulig å gradere pleiepengene, for eksempel ved å kombinere pleiepenger med jobb, eller dele på pleien av barnet mellom to omsorgspersoner. Omsorgspersoner kan også være fosterforeldre, steforeldre, besteforeldre, og lignende.

I noen tilfeller kan to omsorgspersoner få opptil 100 prosent pleiepenger hver. Det er lege i spesialisthelsetjenesten som avgjør hvorvidt det er medisinsk nødvendig med to omsorgspersoner til stede for barnet. Når et barn er innlagt på sykehus, har begge foreldrene som hovedregel rett til pleiepenger. Behovet skal fremgå i en legeerklæring, som legges ved søknaden om pleiepenger til NAV.

Du søker om pleiepenger digitalt på nav.no, ved å logge deg inn på din bruker. Når du kommer til søknaden, får du veiledning underveis om hva du skal gjøre. Søknaden krever legeerklæring fra en sykehuslege, og inntektsmelding fra arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiver sender inntektsmeldingen digitalt til NAV. Inntektsmeldingen inneholder opplysninger om inntekten din. Er du selvstendig næringsdrivende, eller frilanser og søker digitalt, gjelder andre dokumentasjonskrav om inntekt. Se NAV.no for mer informasjon. 

Dersom du som pårørende har behov for overnatting på sykehuset, kan du benytte St. Svithun hotell. Intensivavdelingen kan hjelpe med å bestille rom, og SUS betaler for pårørende som har barn innlagt på intensivavdelingen.

Som besøkende på sykehuset kan du parkere i parkeringshuset eller på oppmerkede plasser på sykehusområdet. Det er AIMO park som drifter parkeringen ved Stavanger universitetssjukehus.

Langtidsparkering for pårørende

hvis du må oppholde deg på sykehuset utover tre dager, kan pasienter og pårørende kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris. Du betaler full parkeringsavgift de tre første døgnene, og vil heretter kunne kjøpe en digital parkeringstillatelse til redusert pris. Parkeringstillatelse (ukesparkering) i parkeringshuset koster 350 kroner per uke.

Slik kjøper du parkeringstillatelse

Ta kontakt med avdelingen din for å få rekvisisjon til parkeringstillatelse. Tildelingen vurderes ut fra behovet du har. Ta med rekvisisjonen til resepsjonen (pasientinformasjonen) i foajéen ved hovedinngangen. Der vil de legge inn bilens registreringsnummer i Aimo park sitt parkeringssystem. Du har da digital parkeringstillatelse som automatisk avsluttes etter én uke. 

Ved behov for parkering utover én uke, ber du avdelingen fylle ut en ny rekvisisjon.

Les mer om parkering på SUS

Du kan søke om å få dekket reisen til offentlig behandling dersom reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Reisen må også gå over flere takstsoner. Dersom reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen.

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats på 2,90 kroner per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du kan få dekket utgifter til kortere reisevei dersom behandleren dokumenterer at det av helsemessige årsaker er nødvendig å bruke privat bil eller drosje. 

Du kan også få dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge, dersom du av helsemessige årsaker må bruke privat bil. Behandleren vurderer om det er et medisinsk behov for å bruke privat bil. Dette må komme frem i erklæringen som du legger ved i søknaden om refusjon til pasientreiser.

Dersom barnet har vært innlagt over 14 dager, kan foreldrene søke om å få dekket én hjemreise ukentlig, fra og med den tredje uken.

Når du overnatter på pasienthotellet, serveres måltidene i hotellets restaurant, rett ved hovedinngangen. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakevarer og kioskvarer i kantinen, kiosken eller kafeen på sykehuset. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost med hensyn til matintoleranser og allergier, i tillegg til halal- og vegetarmat. Avdelingen tilbyr også matkuponger til pårørende, som kan benyttes i kantinen.

Les mer om mattilbud på SUS

Dersom barnet skal motta behandling ved et annet sykehus, har foreldrene krav på å få dekket reisen sammen med barnet. Pårørende har rett på å få dekket reisen fra bostedet til behandlingsstedet.

Avdelingen kan hjelpe med å ringe det lokale pasientreisekontoret på telefon 05515, som bestiller flytur for foreldrene. Dersom det er behov for å benytte ambulansefly, er det vanligvis ikke plass til at begge foreldrene kan bli med i flyet sammen med pasienten. I disse tilfellene bestiller pasientreiser rutefly til den andre forelderen.

Taxi til og fra flyplassen

Du kan ha rett på å få dekket reisen til og fra flyplassen dersom barnets situasjon er kritisk, og du har behov for å komme deg fort til og fra flyplassen. Dette gjelder også hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv, eller bli kjørt av andre. Avdelingen informerer om behovet for taxi, som da bestiller både fly- og taxireise.

Hvis du reiser kollektivt til og fra flyplassen, kan du søke om 
kilometergodtgjørelse ved å sende inn reiseregningsskjema til pasientreiser.

Les mer om pasientreiser her.

Sist oppdatert 14.03.2024