Forskningsavdelingen

Kontrakter og avtaler

Forskningsavdelingen gjennomgår avtaler for forskningsprosjekter og kan gi råd og veiledning

For gjennomsyn av kontrakter og avtaler send epost til: forskning@sus.no​.

Vennligst merk epost med type kontrakt/avtale og akromymet til prosjektet.

 

Ulike kontakter og avtaler

Sponsorkontrakt - industristudier  

Studier som skal gjennomføres i samarbeid med industri blir håndtert internt. Forskningsavdelingen sørger for:

  • Kontraktsgjennomgang av jurist
  • Budsjettering og kontraktsforhandling med industri
  • Kontraktsignering
  • Økonomioppfølging

 

Dataansvarlig, databehandler og databehandleravtale

Dataansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. En databehandler er en ekstern part som behandler personopplysninger på vegne av dataansvarlig og dette skal være skriftlig regulert i en avtale.

Aktuell prosedyre: Inngåelse av databehandleravtale, EQS (ihelse.net)

 

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsprosjekter skal som hovedregel være basert på avtale mellom deltakende institusjoner.

I prosjekter der to eller flere partnerinstitusjoner i fellesskap søker om ekstern finansiering, og der partene har et felles ansvar for innhold, gjennomføring og resultater, skal samarbeidet være regulert i egen avtale. I slike tilfeller er det også viktig at det allerede på søknadstidspunktet, i budsjett og i prosjektbeskrivelse er redegjort for:

  • Hvem partnerinstitusjonene er 
  • Hva hver partner vil bidra i form av ressurser og infrastruktur
  • Hvordan midlene planlegges fordelt mellom partnerinstitusjonene. Dvs. angi de kostnader som den enkelte partner vil ha i forbindelse med prosjektet som det forutsettes at den eksterne bevilgning skal dekke.

Aktuelle maler:

 

Avtale om utlevering av data og/eller biologisk material

Det er rutiner og regler for utlevering av data og eller biologisk material. Dersom utlevering av data og eller biologisk matieral ikke står i en samarbeidsarbsavtale eller kontrakt, kan malene SUS har utarbeidet benyttes.

Aktuell prosedyre og mal:

 

Rutiner og internkontroll

Se våre interne prosedyrer og rettningslinjer i EQS:

FORSKNING VED SUS - RUTINER OG INTERNKONTROLL (ihelse.net)

EQS er et dokumentstyringssystem i Helse Stavanger HF og er kun tilgjengelig via intranett.

 

 

 

Sist oppdatert 19.01.2024