Personal- og organisasjonsutvikling

Personal- og organisasjonsutvikling har på vegne av Helse Stavanger HF ansvar for utarbeidelse av arbeidsgiverpolitikk, faglig oppdatering i relevant avtaleverk, forhandlinger, lønnsfastsettelser, fraværsregistrering og rapportering, pensjonsordninger og sosiale ordninger for medarbeidere og pensjonister. I tillegg ytes bistand i oppfølging av sykemeldte og attføringsarbeid.

Bedriftshelsetjenesten i Helse Stavanger er en godkjent bedriftshelsetjeneste som holder til i Internatbygget på SUS. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha sunne og trygge arbeidsplasser. I teamet vårt er det bedriftslege, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeuter og bedriftssykepleiere.

Forhandlinger og juridisk rådgivning holder til i Hillevågsveien 8, 1. etasje og består av juridiske rådgivere, leder og forhandlingsutvalg.

I tett samarbeid med personalavdelingen bistår vi ledere på alle nivåer i foretaket med rådgivning og saksbehandling innenfor det arbeidsrettslige område. Herunder blant annet håndtering av konfliktsaker, disiplinære forhold, vanskelige personalsaker, varsling, omstilling og avvikling av arbeidsforhold.

Vi arbeider forebyggende med opplæring og utvikling av foretakets rutiner og retningslinjer med utgangspunkt i lov- og avtaleverk, verdier og mål.

Vi har også ansvar for rådgivning og saksbehandling knyttet til ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og gjennomfører foretakets tarifforhandlinger.

Personalavdelingen holder til i Hillevågsveien 8, 1. etasje og består av personalsjef, personalkonsulenter og konsulenter. Personalkonsulentene har ansvar for ulike klinikker. 

Avdelingen arbeider blant annet med å bistå ledere med personaloperative tjenester og rådgivning, utarbeide arbeidsgiverpolitikk, sørge for faglig oppdatering i relevant avtaleverk, skrive ut ansettelsesbevis og Webcruiter-veiledning.

Fraværsseksjonen er underlagt personalavdelingen med personalsjef som øverste leder.  Avdelingen arbeider blant annet med egenmeldt og legemeldt sykefravær, barn/barnepasser sykdom, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, foreldrepermisjoner og omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel/adopsjon, svangerskapspenger, refusjonsberegning/krav og innkreving av refusjoner fra NAV, rådgivning om regelverk rundt sykefravær, foreldrepermisjon, ferieavvikling, velferdspermisjon og annet arbeidsrelatert fravær samt unntak fra arbeidsgiveransvar pga svangerskapsrelatert sykdom/kronisk eller langvarig sykdom.

Seksjon arbeidstid holder til i internatet 7. etasje og består av arbeidstidskonsulenter, leder, systemansvarlig og rådgivere. Vi har ulik bakgrunn og alle arbeidstidskonsulentene har erfaring fra klinisk drift ved sykehuset, noe som medfører at vi kjenner sykehusdriften godt. 

Vi er lederens og fagforeningenes samarbeidspartner i å skape gode arbeidstidsordninger for våre medarbeidere. Vi ønsker å tilby gode arbeidstidsordninger for å være en attraktiv arbeidsgiver og det å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere er en forutsetning for at vi ved SUS kan levere høy kvalitet til våre pasienter.

Vårt hovedansvar er å inneha spesialkompetanse på arbeidstidsordninger og bemanningsplanlegging. Vi har også systemansvar for ressursstyringsverktøyet Gat (ledere) og MinGat (medarbeidere). Dette innebærer at vi blant annet veileder og gir råd ved utarbeidelse av arbeidsplaner, veileder innen forståelse av lov og avtaleverk, gir support på Gat og MinGat, holder opplæring og kurs, deltar i lokale og regionale prosjekter, utarbeider retningslinjer innen arbeidstidsområdet, samarbeider tett med fagforeningene, har en controller-funksjon i forhold til overholdelse av lov- og avtaleverk, leverer rapporter internt og til Helse Vest RHF samt bidrar med testing og videreutvikling av Gat og MinGat.

Bemanningssenteret skal løse sykepleieroppdrag fra ulike avdelinger på sykehuset. Vi har behov for sykepleiere som ønsker høy grad av faglig utvikling og liker varierte utfordringer. Vi ønsker å ansette tilpasningsdyktige sykepleiere og spesialsykepleiere som ønsker å jobbe i 100% fast stilling eller i deltidsstillinger. Hos oss får du en unik mulighet til å bli kjent med mange avdelinger på sykehuset.

Du som søker arbeid hos oss kan få tilpasset turnus. Har du en deltidsstilling på en annen avdeling på sykehuset kan du i tillegg få en deltidsstilling i Bemanningssenteret slik at du oppnår 100% stilling.
 
Er du utdannet sykepleier og ikke har jobbet på sykehus på noen år? Ta kontakt, vi har et opplærings opplegg som kan gi deg trygghet i rollen som sykepleier på sykehus.

Velg Bemanningssenteret som din fremtidige arbeidsgiver!

Leder: Tove Gunvor Iversen
Mobil: 906 84 312
Send oss en-post

Besøksadresse
Gartnerveien 4, 2. etasje
 

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger