Terapiavdelingen

Terapiavdelingen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder som gir tilbud til alle sykehusets somatiske avdelinger. Vi gir pasientene behandling/opptrening etter sykdom, skade eller operative inngrep - individuelt og/eller i grupper. Vi deltar i utredning og diagnostisering, sørger for oppfølging i hjemkommune ved behov og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Terapiavdelingen tilbyr også praksisplasser til studenter, turnuskandidater og hospitanter.

Ergoterapeuter har fokus på selvstendighet i dagliglivet. Vi bruker ofte kjente aktiviteter både i kartlegging og som trening.
Vi gir pasientene behandling/opptrening etter sykdom eller skade og deltar i utredning/kartlegging, henviser for oppfølging i hjemkommune ved behov. Vi underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell, og tilbyr praksisplasser til studenter og hospitanter.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial.
Vi gir sykehusets pasienter behandling/opptrening etter sykdom, skade eller operative inngrep - individuelt og/eller i grupper. Vi deltar i utredning og diagnostisering, hjelper til med oppfølging i hjemkommune ved behov, og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell.

Fysioterapeutene har vaktbemanning, og gir kvelds- og helgebehandling til pasienter med spesielle behov.

Logopedtjenesten deltar i kartlegging og diagnostisering, lærer opp og behandler voksne pasienter med behov for logopediske tjenester etter sykdom og/eller skade. Tjenesten er hovedsakelig knyttet opp til slag-/nevrologisk avdeling.
Vi samarbeider også tverrfaglig, gir informasjon til pårørende og ordner videre melding til hjemkommunen om det er behov for mer hjelp, og tilbyr praksisplasser til studenter og hospitanter. I tillegg har vi internundervisning om afasi og om spise- og svelgeproblemer, og overfører kompetansen til førstelinjetjenesten.

Sosionomtjenesten gir tilbud til pasienter og pårørende i somatiske avdelinger.
Vi gir pasienter og pårørende råd og veiledning i økonomiske, sosiale og juridiske problemstillinger som oppstår ved sykdom og skade. Vi gir praktisk hjelp til å søke eller ta kontakt med ulike instanser utenfor sykehuset. Ved behov hjelper vi til med oppfølging i hjemkommunen og underviser og veileder pasienter, pårørende og  helsepersonell.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vestbygget, U-etasjen (bak kantinen), Fysioterapi

Vestbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.