100 millioner til klinisk forskning: Studie om demens til SUS

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) deler ut i alt 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier. 20 millioner går til studier av demens ved Stavanger universitetssjukehus.

Publisert 30.05.2022
Sist oppdatert 30.06.2022

Dag Årsland.

Dag Årsland. Foto: Helse Stavanger.

– Kliniske behandlingsstudier gir pasientene tilgang til nye behandlingsformer, og det gir behandlere og forskere ny og verdifull kunnskap. Det er svært gledelig at forskningsmiljøene i både Stavanger og Bergen stiller så sterkt her, og leverer gode og viktige prosjekter som får støtte, sier administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Tildelingen til de fem prosjektene ble bestemt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. mai 2022.  

Demensforskning ved SUS

Professor Dag Årsland er tilknyttet Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM). Årsland er prosjektleder for et av de fem prosjektene som fikk tildelt midler fra KLINBEFORSK. Det nasjonale prosjektet The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP) skal prøve ut nye medisiner mot demens.

I Norge idag har over 100 000 mennesker demens, og tallet forventes å øke til 235 000 innen 2050. Sykdommen koster samfunnet 40 milliarder kroner årlig i medisinske kostnader. Samtidig finnes det ingen behandling som kan påvirke sykdommen. 

– Det er svært gledelig at nettverket av tolv ledende nasjonale og internasjonale demensforskere har fått midler til å etablere en databank for å kunne teste ut nye legemidler mot demens raskere, billigere og bedre i framtiden. Vi starter umiddelbart med å teste ut to nye lovende medisiner for behandling av Alzheimers sykdom, og de første resultatene er planlagt allerede i 2023, sier Dag Årsland. 

Rusmiddelavhengighet, demens og genterapi ​

Bakgrunnen er at KLINBEFORSK mottok en engangsbevilgning på 100 millioner kroner (ref. Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021)) for finansiering av nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder: 

  • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet 
  • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS 
  • bruk av genterapi for behandling av pasienter med: 
    • sjeldne diagnoser 
    • ​tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer 
    • alvorlige sykdommer som rammer barn  

I alt ble 15 søknader vurdert av internasjonale fageksperter etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen. 

Studier av stor betydning 

Prosjektene som har fått støtte omfatter områder med stort behov for ny kunnskap, samtidig som de bidrar til å gi pasienter tilbud om deltakelse i avansert, utprøvende behandling. Fra Helse Bergen får studier innen substitusjonsbehandling av rusmiddelavhengighet, ventilasjonsbehandling ved ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og genterapier for kreftbehandling støtte, mens Helse Stavanger får støtte for studie innen demens. I tillegg får også Oslo universitetssjukehus støtte for genterapi innen kreftbehandling. 

– Dette er kliniske behandlingsstudier som vil være av stor betydning for kompetansebygging innen de prioriterte områdene for hele Norge, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og programstyrets leder, til www.kliniskeforskning.rhf-forsk.org

Saken er hentet fra Tildeling av 100 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning innen rusmiddelavhengighet, hjernesykdommer og genterapi – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org) 

​Oversikt over tildelingene 

Prosjektleders navn/ 
institusjon 
Prosjektets tittel Tildeling  
Kjell Arne Johansson, 
Helse Bergen HF 
Agonist Treatment with Lisdexamphetamine for Amphetamines Dependence: A Randomised Controlled Trial (ATLAS4dependence). 19 995 000 
Dag Årsland, 
Helse Stavanger HF 
The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of symptomatic and disease-modifying anti-dementia compounds. 20 000 000 
Ole Bjørn Tysnes, 
Helse Bergen HF 
Effects of long-term ventilation support in ALS on quality of life in patients and their families. 19 922 000 
Bjørn Tore Gjertsen, 
Helse Bergen HF 
Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia. 19 991 000
Jochen Büchner, 
Oslo universitets-sykehus HF 
InsighT-1: A phase I first-in-human trial of genetically modified TdT TCR T-cells in children and adults with T- and B-cell acute lymphoblastic leukemia. 19 993 000