Intern medvirkning

brukerforum_sykehusutbygging.jpg

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Tillitsvalgte og vernetjenesten har vært deltakende i sykehusutbyggingsprosjektet helt fra oppstarten i 2011. Tillitsvalgte og verneombud har vært med i omtrent samtlige brukergrupper gjennom hele prosessen, og har vært viktige bidragsytere til gode løsninger. Det er også gjennomført en rekke møter mellom prosjektledelsen og tillitsvalgte/vernetjenesten for informasjon, diskusjon og avklaringer.

Tenketanker i konseptfasen

Høsten 2014 ble medarbeidere fra alle divisjoner samt tillitsvalgte og verneombud invitert til å delta i idé-dugnad. Det ble etablert fire tenketanker. Møtene resulterte i gode idéer om hvordan SUS kunne utvikle seg videre fram mot «nye SUS», i tillegg til mer konkrete forslag til utviklingsprosjekt. Det ble også arbeidet med mål og visjon for nytt sykehus. Dette var første trinn i organisasjonsutviklingsarbeidet i forbindelse med nytt sykehus.

Brukergrupper i forprosjektet

Sykehusets medarbeidere fra både medisinske og ikke-medisinske miljøer, samt tillitsvalgt- og verneombudsrepresentanter har deltatt i brukergruppene.
Over 50 medarbeidere fordelt på fire brukergrupper deltok i forprosjektfasen. I perioden mars 2016 til mars 2017 ble det gjennomført seks møteserier med de fire gruppene. Brukergruppene har hatt en rådgivende funksjon, og bidratt med innspill, diskusjoner og kvalitetssikring av viktige prinsipper og løsninger, sammen med kolleger, arkitekter og prosjektledelse.

  1. Døgnbehandling/sengeområder (herunder sengeområder for normal-, føde-, barn-, intensiv-/intermediær-, postoperativ-, observasjon- og infeksjon-/ isolatsenger)
  2. Kliniske behandlingsområder somatikk (poliklinikk, dagområder, operasjon, akuttmottak)
  3. Medisinsk service / kliniske støttefunksjoner (bl.a. bildediagnostikk, laboratoriefunksjoner, intervensjon, fysio-/ergoterapi, klinisk ernæringsfysiologi)
  4. Ikke medisinsk service (bl.a. drift og vedlikehold, forsyning, renhold, kjøkken, sterilsentral, medisinsk teknologi og informatikk (MTI) og IKT)

I tillegg til møteseriene med de fire overordnede gruppene er det avholdt en rekke særmøter for ulike funksjonsområder. I særmøtene har det vært anledning til en tettere dialog mellom brukere og arkitekter/ingeniører og prosjektgruppen for utforming av de enkelte funksjonsområder.

Brukergrupper i funksjonsprosjektet

Høsten 2017 gikk Nye SUS over i funksjonsprosjektet, hvor man ser nærmere på rom og områder. Det ble etablert 11 brukergrupper med cirka 200 medarbeidere som skulle vurdere tegningene, og forsøke å finne den beste plasseringen av møbler og utstyr i rommene på det nye sykehuset. Det ble gjennomført fire serier med møter i brukergruppene, der arkitekter og rådgivere innenfor de tekniske fag har vært til stede. Mellom disse møteseriene har det vært gjennomført interne møter i gruppene uten arkitekt. Innstillingen fra brukergruppene videreformidles prosjektledelse og prosjektrådet for endelig avgjørelser.

Gruppe 1 Akuttmottak, obs-senger i mottak, skadepoliklinikk
Gruppe 2 Poliklinikker og dagområder
Gruppe 3 Sengeområder
Gruppe 4 Intensiv, nyfødtintensiv og føden
Gruppe 5 Operasjon, post op. og sterilsentral
Gruppe 6 Medisinsk service - bildediagnostikk/Intervensjon
Gruppe 7 Laboratorier
Gruppe 8 Logistikk og forsyning
Gruppe 9 Kontor og møterom, FoU
Gruppe 10 Fellesområder
Gruppe 11 Utomhus

Gjennom medvirkningsprosessen har det kommet opp en rekke spørsmål knyttet til ansvar for og tilpasning av arbeidsprosesser og pasientflyt i nytt sykehus. Dette er spørsmål som er registrert og loggført og skal håndteres i det videre organisasjonsutviklingsarbeidet. 

Eksempler på slike spørsmål er:
• Hvilke arbeidsprosesser og roller støtter desentralisert prøvetaking best?
• Hvordan skjer påfyll av nærlager fra vareheis, og hvem utfører oppgaven?
• Hvor skal hvilke fag plasseres i de ulike sengeområdene og poliklinikk-arealene?
• Hvordan skal ulike fag sambruke rom i praksis?
• Hvilke konsekvenser får ensengsrom på bemanning i sengeområdene?

Medarbeidere former innholdet i dagtilbudet 2024

Prosjektet Dagtilbudet SUS er etablert for å skissere og pilotere nye driftsmodeller for dagtilbudet ved SUS i 2024, og videreutvikle gode og innovative tjenesteløsninger. Arbeidsgruppa består av over 30 medarbeidere ved SUS. Prosjektdeltakerne har jobbet fram områder de mener er spesielt viktige når man skal utvikle framtidens dagtilbud, dette vil også legge føringer for hvilke piloter man skal sette i gang med.

Hvilke fag skal plasseres hvor i det nye sykehuset?

Over 50 avdelingssjefer, seksjonsoverleger og avdelingssykepleiere deltar i arbeidet med å finne de beste løsningene for hvor fagområdene skal plasseres i nye sykehuset på Ullandhaug. Gjennom workshoper og intervjusamtaler utfordres medarbeiderne til å tenke utenfor dagens organisering og etablerte samarbeidsrutiner. Målet er å utarbeide kriterier som på sikt skal danne utgangspunkt for spesifikke modeller, hvor man til slutt skal beslutte hvor de ulike fagene skal plasseres.


Sist oppdatert 07.06.2022