Cannabisbruk og Parkinsons sykdom

Publisert 14.06.2022
Foto: Par med iPad i park
I 2021 gjennomførte Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) en spørreundersøkelse om cannabisbruk blant personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende. Vi fikk svar fra 530 personer med Parkinsons og 108 pårørende. Totalt rapporterte 11 % av personer med Parkinson at de nå bruker eller tidligere har brukt et cannabisprodukt for deres sykdom. Sammenligner vi dette med tall fra Rusundersøkelsen 2021, så er det klart høyere enn forventet for denne aldersgruppen (Rusundersøkelsen viser cannabisbruk de siste 12 måneder på omtrent 1 % hos dem over 45 år). Vi ser også at tallet er klart høyere blant folk med Parkinsons sykdom enn blant deres pårørende, hvor 6,7 % rapporterte om cannabisbruk tidligere i livet.

Bruken var assosiert med lenger varighet av Parkinsons sykdom, noe som var overaskende for oss, siden vi forventet at bruken ville være vanligst hos dem som nylig hadde fått sykdommen.

Informasjon om deltakere med Parkinsons sykdom og nåværende eller tidligere bruk av cannabis:
I tråd med andre undersøkelser så rapporterte nåværende og tidligere brukere i hovedsak bruker det som kalles cannabidiol-preparater (f.eks. CBD-olje), mens bruk av «gate-cannabis» er sjeldnere. Hovedmotivasjonen får både nåværende og tidligere cannabisbrukere var symptomlette, avslapning eller et håp om å bremse utviklingen av Parkinsons sykdom. Et fåtall rapporterte om negative bivirkninger eller interaksjoner med medisinene de brukte.

For dem som tidligere har brukt cannabis for Parkinsons sykdom, så sluttet 44 % av dem med cannabis på grunn av manglende effekt av bruken. Andre grunner var bekymring for å bryte loven, økonomiske grunner, bekymring rundt bivirkninger og andre grunner.

Både tidligere og nåværende brukere rapporter om positive effekter av cannabisbruken. De vanligste positive effektene var bedring på motoriske symptomer, søvn og smerte.  

Et viktig poeng i undersøkelsen var at 49 % av cannabisbrukere ikke hadde diskutert cannabisbruken med sine behandlere.

Informasjon om deltakere med Parkinsons sykdom som ikke har brukt cannabis:
60 % av deltakerne som ikke hadde erfaring med cannabis rapporterte om en interesse i behandling med cannabis. Interessen var i hovedsak knyttet opp mot et ønske om bedre behandling av Parkinson symptomer, eller et håp om at bruken vil bremse sykdommen. 20 % av de med interesse for cannabis hadde kontaktet helsepersonell om cannabisbruk.

Samlet viser denne studien at en del personer med Parkinsons sykdom har forsøkt eller for tiden bruker cannabis for å bedre symptomer av Parkinsons sykdom. Mange rapporterer om positive effekter av bruken på spørreskjema. Disse funnene er lik det vi ser fra andre spørreundersøkelser, men skiller seg fra resultatene fra kliniske studier hvor en ser på effekten av kontrollerte mengder cannabis. Dette er et viktig poeng, siden det er kjent at mye av cannabisproduktene en kan bestille fra f.eks. internett er av variabel kvalitet og kan inneholde andre stoffer enn hva det reklameres med. Noe av det sentrale vi har lært fra denne undersøkelsen er at cannabisbruk er et tema som berører folk med Parkinsons sykdom, og at det er et klart behov for ytterligere forskning på hvilke effekter ulike former for cannabis kan ha for pasienter med Parkinsons sykdom. Det er spesielt viktig med kliniske studier, hvor cannabisprodukter med kjent styrke og innhold brukes. Vi ønsker også å understreke at NKB per nå advarer mot bruk av cannabis for Parkinsons sykdom, ettersom at vi fremdeles ikke vet nok om effekt og sikkerhet ved langvarig bruk, og at det per i dag er ulovlig å kjøpe, importere og bruke cannabisprodukter.

Vi er veldig takknemlig for tiden deltakerne brukte på å svare på denne undersøkelsen.