Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Einar Furulund har publisert flere artikler om kostholdsendringer i LAR

Einar tar sin PhD ved KORFOR og BAR(Bergen Addiction Research). I arbeidet hans har han, sammen med prosjektmiljøet, skrevet litteratursammendrag på både kosthold og trening i LAR. Prosjektgruppen har også utført en intervensjon på kosthold og trening og det er nå satt i gang en RCT(randomized controlled trial) som er planlagt ut i fra denne intervensjonen. Protokollen til RCTen er nå kommet ut på preprint.

Publisert 14.07.2022
Sist oppdatert 15.09.2022

En litteraturgjennomgang ble totalt 13 randomiserte kontrollerte studier som inkluderer kostholdstiltak effekt eval​uert for mennesker med Kronisk obstruktiv lunge sykdom. Det var stor variasjon i kvalitet, intervensjon og utfall av disse studiene. Likevel ser det ut til at økt inntak av frukt og grønnsaker over lengre periode kan ha positiv effekt på lunge funksjon hos mennesker med KOLS. Fremtidige studier bør undersøke effekten av lengre tid i kostholdstiltak på KOLS

Review fysisk aktivitet: The Role of Physical Activity in Opioid Substitution Therapy: A Systematic Review of Interventional and Observational Studies - Silvia Eiken Alpers, Einar Furulund, Ståle Pallesen, Asgeir Mamen, Sindre M Dyrstad, Lars Thore Fadnes, 2022 (sagepub.com) 

Av litteraturgjennomgangen av totalt 10 studier, ble det observert positive effekter av fysisk aktivitet og trening.  I bedring av fysisk form, redusert rusbruk og bedring i mental helse. Treningstiltak for denne pasientgruppen bør møte behovene til den enkelte i LAR og helsetjenestene bør vurdere praktiske aspekter som kan påvirke integrering av et sånt treningstilbud. Likevel bør det sies at flertallet av studiene har lavere kvalitet og få deltakere.   

 
Denne preprinten er designet på bakgrunn av en mixed method / pilotstudie hvor deltakere fra 3 LAR-poliklinikker deltok Denne preprinten presenterer oppskaleringen av en full RCT-studie. Hovedmålene er å kunne undersøke effekt av et integrert treningsprogram ved 7 LAR-poliklinikker.