Rettigheter

Innen 10 virkedager etter henvisning skal det vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt.

​Rett til nødvendig helsehjelp

Ved særlig akutte behov har pasienten rett til øyeblikkelig hjelp. Ellers har man rett til nødvendig helsehjelp ved tilstander som kan redusere livslengde, gi betydelig nedsatt livskvalitet, og hvis nytten av hjelpen står i et rimelig forhold til kostnadene. Også barn som ikke har “rett til nødvendig helsehjelp” etter lovens kriterier kan ha behov for et tilbud fra oss, men de får da ikke rett til å få dette tilbudet innen en viss tidsfrist, og får noe lengre ventetid.

Barns særlige rettigheter

Barn har rett til å bli aktivisert og stimulert under opphold på sykehus, og til å få undervisning.​

Rett til medvirkning og informasjon

Barnet/ungdommen og foresatte har rett til informasjon, og til å medvirke (medbestemme), og ta valg når det gjelder den helsehjelpen som gis.​

Pårørende

Vi har som mål å ha et godt samarbeid med pårørende, og tilbyr derfor pårørendesamtaler til foreldre/foresatte og søsken ved behov. Alle pårørende som henvender seg til helsetjenesten har rett til generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, muligheter for opplæring og informasjon om ulike typer lidelser og behandling. Pårørende er en kunnskapskilde, omsorgsgiver og en
del av pasientens nærmiljø. Pårørende kan også være pasientens representant. Med pårørende mener en her fortrinnsvis foreldre eller foresatte, søsken til pasient, ektefelle eller samboer og barn. ​

Individuell plan

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal samordne tjenester fra kommunen, spesialisthelsetjeneste, skoleverket og barnevernet. Disse og andre etater har plikt til å samarbeide om IP. Det kan kun foreligge en IP.​

Tvang, frivillighet og aldersgrenser

Når barn utredes, behandles eller legges inn i vår avdeling må det skje etter foreldrenes samtykke. Dersom barnevernet har overtatt daglig omsorg samtykker de, oftest i samråd med foreldrene. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal deres mening høres, og barnet / den unge har rett til å klage på innleggelsen til kontrollkommisjonen.
Ungdom over 16 år må selv samtykke til utredning, behandling og frivillig innleggelse. De kan bare innlegges ​mot sin vilje hvis de har en alvorlig sinnslidelse (eller der er sterk mistanke om at de har en slik lidelse) og innleggelsen er nødvendig for at de ikke skal få sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring betydelig redusert, eller for å hindre fare for deres eget eller andres liv eller helse. Om klagemuligheter se side 8 og 9, samt heftet; “Uten samtykke, men med rettigheter i psykisk helsevern” fra Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning​

Taushetsplikt

Taushetsplikten, som omfatter alt personell som arbeider innen helsetjenesten, er streng. Samarbeid mellom vår avdeling, andre institusjoner og etater skjer kun med samtykke fra den det gjelder. Foreldrene samtykker på vegne av barn. Unntaket er at helsepersonell har meldeplikt til barnevernet dersom det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt, og når barn eller unge har alvorlige atferdsproblemer. Barn og ungdom har egne rettigheter i forhold til taushetsplikten. Pasient- og brukerrettighetsloven sier at når pasienten er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldre når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre når pasienten er under 18 år. ​

Pasientjournal

Psykiatrisk divisjon bruker elektronisk pasientjournal (EPJ) som dokumentasjons- og planleggingsverktøy i behandlingen av pasienter. Det er lagt inn sikkerhetssperrer og tilgangskontroll i systemet, og alle som går inn og leser eller skriver i journaler blir loggført. Journalen skal kun være tilgjengelig for personell ved den avdeling/enhet du får hjelp fra, og bare i en begrenset tidsperiode. Etter behandlingens slutt vil det bli sendt en utskrivingsmelding (epikrise) til din fastlege, og eventuelt til hjemmesykepleie, NAV eller andre som, med ditt samtykke, deltar i behandlingen og samarbeidet rundt ditt helseproblem, eller din individuelle plan. Du kan reservere deg mot at opplysninger deles med samarbeidende personell.​

Trygderettigheter

Folketrygden dekker utgifter for psykiatrisk utredning og behandling for alle opp til 18 år. Behandling ved vår avdeling er altså gratis.

​Omsorgspenger

Foreldre har rett til fri fra arbeid med lønn ved sykdom hos barn under 12 år for et visst antall dager per år per forelder (noen flere dager ved omsorg for mer enn to barn, antall stønadsdager dobles dersom en er alene med omsorgen). Kronisk sykdom eller funksjonshemning hos barnet kan gi rett til økt antall omsorgsdager, eller utvide rett til omsorgspenger opp til 18 år. Det må godkjennes av NAV etter søknad fra lege.

Barn med langvarige psykiske lidelser/funksjonshemninger kan også ha rett til:​

  • Hjelpestønad som skal dekke utgifter til ekstra tilsyn og pleie
  • Grunnstønad som skal dekke ekstra utgifter
  • Opplæringspenger hvis foreldrene må delta i omfattende opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet.​

Pleiepenger kan bli aktuelt ved svært alvorlig eller livstruende sykdom hos barn (opp til 18 år).
Stønadene administreres gjennom NAV-trygd​, som også gir informasjon o​g veiledning. Dersom foreldre setter fram krav om trygdeytelser til sine barn, vil NAV-trygd ofte innhente nødvendige opplysninger ​om barnets tilstand og behandling fra oss.​


Klagemuligheter

Dersom dere er misfornøyd med behandlingen, ønsker vi at misnøye først skal meldes til den det gjelder. Dersom dette ikke er mulig eller ikke fører frem, kan klagen rettes til en overordnet i enheten, til avdelingssjef eller til sykehusdirektøren. Hvis det fortsatt ikke fører frem kan en benytte klagemuligheter hos kontrollkommisjon, Pasient- og brukerombud, Fylkesmannen (Helsetilsynet).

Kommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. En av de to andre medlemmene skal være en person som selv har vært under psykisk helsevern, som er eller har vært nærstående til en pasient eller som har representert pasientinteresser i stilling eller verv. Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møte med psykisk helsevern. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal på eget initiativ kontrollere at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er oppfylt og at innleggelsen er foretatt på en riktig måte. De skal også kontrollere at vedtaket om tvangsinnleggelse bygger på en riktig vurdering av lovens vilkår. Videre skal kontrollkommisjonen behandle klager på vedtak om etablering, ​opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Du skal finne oversikt over landets kontrollkommisjoner på www.helsedirektoratet.no
Ved klage om tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, samt saker om overføringer, har pasienten rett til advokat etter lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om behandling uten eget samtykke § 4-4 i psykisk helsevernloven. Statsforvalteren vil ta personlig kontakt med pasienten og kan engasjere sakkyndig hjelp i forbindelse med klagebehandlingen.
Adresse: 
Statsforvalteren i Rogaland, Pb 59, 4001
Stavanger. Telefon 51 56 87 00
Du finner oversikt over Statsforvalteren i fylkene på www.statsforvalteren.no

Pasienten kan klage på helsehjelp (utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg) eller manglende helsehjelp i institusjonen eller kommunen etter lov om pasient- og brukerrettigheter § 7. En klager da først til den ansvarlige institusjon eller kommunen hvor helsehjelpen blir gitt. Hvis ikke klagen imøtekommes eller svares på, kan en klage denne inn for helsetilsynet i fylket.
Klage til Helsetilsynet i fylket skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av pasienten eller den som pasienten har gitt fullmakt. I klage kan en be om kopi av alle brev som sendes og mottas i saken, slik at en kan holde seg orientert.

Kontakt

Adresse:
Fylkesmannen i Rogaland,
Helse og Sos.avd., Pb 59, 4001 Stavanger.
Telefon 51 56 87 00
Du finner oversikt over Helsetilsyn i fylkene på www.fylkesmannen.no

Skal arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenestene, og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. Pasient- og  brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den kommunale helse- og sosialtjenesten og den offentlige spesialisthelsetjenesten opp til behandling, enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse, eller av eget tiltak. Hvis du ikke er fornøyd med helsehjelpen, hvis du ønsker bistand til å løse konflikter, og hvis du ikke  får oppfylt dine rettigheter som pasient eller pårørende kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet.

Kontakt

Gå til nettsiden.

Adresse:
Pasient- og brukerombudet i Rogaland,
Pb 8100, 4068 Stavanger. Telefon 95 33 50 50
Besøksadresse: Gartnerveien 4, Hillevåg, Stavanger.
E-postadresse: rogaland@pasientogbrukerombudet.no

Sist oppdatert 31.08.2023