Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk divisjon, avdeling for rehabilitering, men med virkeområde på tvers av divisjonene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i Koordinerende enhet, Helse Stavanger har en bindeleddsfunksjon til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgaver for koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern". Funksjonen er forskriftsfestet (forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator).

Oppgaver:
  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan - og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Kontaktnettverk for koordinerende enhet
Koordinerende enheter i kommunene

Tjenestetilbudet i Helse Stavanger HF

Habilitering
Rehabilitering


Samhandling med kommunen

- Møteplass for KE og samarbeidsparter
- Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

 Aktuelt

 Kontaktperson

Kjersti Eide
Koordinerende enhet/rådgiver for 
Helse Stavanger og
Regionalt kompetansesenter for
habilitering og rehabilitering i
Helse Vest
Tlf: 51599260
Send e-post

Ring gratis grønt nummer for
informasjon om habilitering og
rehabilitering.

Åpningstider:
Mandag-fredag: 09.00-15.00
Infotelefon rebailitering 800 300 61

 Lenker

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen